محیط کشت DG18 Agar DICHLORAN-GLYCEROL (DG18) AGAR محیط کشت DG18 Agar برای جداسازی مخمرهای زنده اسموفیلیک و زروفیلیک در مواد غذایی خشک و نیمه خشک ادامه مطلب