کریستال مایع | کریستال مایع مرک کریستال مایع مرک : با اینکه مایعات معمولاً همسانگرد (ایزوتروپ) هستند، حدود ۲۰۰ ماده شناخته شده‌اند که در حالت ادامه مطلب