محیط کشت ایکلای e coli  محیط کشت ایکلای e coli : اشرشیاکلی و به اختصار ایکلای (Ecoli) نوعی باسیل گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه می ادامه مطلب