معرفی رشته بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد دکتری  رشته بیوتکنولوژی یک رشته کاربردی و میان رشته ای مهندسی علوم است که قلمرو آن حداقل ۳۳ حوزه تخصصی علوم ادامه مطلب