بی کربنات سدیم | سدیم هیدروژن کربنات | جوش شیرین بی کربنات سدیم (NaHCO3) جامدی کریستالی به رنگ سفید است که با نام های دیگری ادامه مطلب