اتیل الکل | اتانول | الکل اتیلیک اتیل الکل (اتانول یا الکل اتیلیک) مشخصاً به عنوان ماده شیمیایی آلی اکسیژن دار معرفی شده است. اتانول ادامه مطلب