شیمی فیزیک | Physical chemistry شیمی فیزیک (Physical chemistry) : بخشی از علم شیمی است که در آن ، از اصول و قوانین فیزیکی ، ادامه مطلب