بستن

رشته پزشکی مولکولی | معرفی | بازار کار | دروس

رشته پزشکی مولکولی

رشته پزشکی مولکولی :

۱)نام و تعريف رشته:

دوره دكتري تخصصي (PhD) پزشكي مولكوليMolecular Medicine
رشته پزشكي مولكولي در مقطع دكتري تخصصي (PhD) تلفيق خلاقيت و انتقال دانش پزشكي مولكولي از طريق تركيب آموزش و پژوهش هاي پايه و باليني با تاكيد بر يادگيري فعال و تحقيق به روز، به گسترش مرزهاي دانش در حيطه علم پزشكي مولكولي كمك خواهد كرد.

۲) تاريخچه:

تاريخچه رشته در ايران : اين رشته تاكنون در ايران موجود نبوده و براي اولين بار است كه راه اندازي آن پيشنهاد مي شود.
تاريخچه رشته در دنيا : تعداد قابل توجهي از مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي در ساير كشورها، به تربيت دانشجودر اين مقطع مشغول هستند(جدول صفحه ۴ ).

۳) رسالت رشته (Mission):

ضرورت و علت وجود اين رشته در سطح بين المللي نربيت نيروي انساني در سطح دكتراي تخصصي (PhD) است، كه بتواند تحقيقات مربوط به رشته پزشكي را در سطح سلولي، مولكولي و آزمايشگاهي طراحي و هدايت نمايد، رسالت رشته فراهم ساختن عرصه آموزشي و پژوهشي در راتساي بررسي بيماري ها و عوامل ايجاد كننده در سطوح مولكولي است.
مراكز تحقيقاتي در سال هاي اخير در كشور گسترش قابل توجهي داشته اند ودر گسترش علم نقش به سزايي را ايفا كرده اند.مشكل اصلي مركز تحقيقاتي باليني فارغ التحصيلان با مدرك دكتراي تخصصي (PhD) آشنا به مسايل مولكولي بيماري ها است كه با آشنايي كامل به مفاهيم پزشكي در سطح سلولي و مولكولي بتوانند سبب گسترش تحقيقات علوم پايه در سطح و سيع تر و با كيفيت بالاتر بشوند.
بديهي است حضور چنين نيروهاي انساني سبب ارتقاي كمي و كيفي تحقيقات در عرصه پزشكي و مانع از هدر رفتن منابع انساني و مالي خواهد شد.از آنجا كه تحقيقات علوم پايه به ويژه ايمونولوژيك و ژنتيك در بسياري از بيماري ها مي تواند به تشخيص و درمان بيماري نيز كمك شايان نمايد، ارزش و فايده اقتصادي حاصله از تاسيس اين دوره، افزودن مي گردد.
باتوجه به وجود مراكز تحقيقاتي پيشرفته متعدد نياز به دارندگان مدرك دكتراي تخصصي (PhD) پزشكي مولكولي در حد قابل توجهي است كه در حال حاضر نياز با استفاده از پزشكان عمومي تاحدودي مرتفع مي شود، تربيت نيروي انساني در سطح دكتراي تخصصي (PhD) به ارتقاي كمي و كيفي تحقيقات خواهيد انجاميد.

۴) ارزش هاي حاكم به رشته (Values):

خلاقيت و نوآوري، كسب توان نقدي و بررسي آموخته ها و يافته ها، طراحاي تحقيقاتي كه منجر به رفع مشكلات موجود بهداشتي درماني در حيطه علم پزشكي مولكولي است، در زمره ارزش هاي حاكم بر اين رشته هستند. در اين راستا دانش آموختگان بر عدالت اجتماعي و برابري انسانها، حفظ حقوق بيماران صرفنظر از سن، جنس، رنگ، نژاد، فرهنگ و مذهب تاكيد دارند و هرگونه فعاليت آنها با عنايت به كرامت انسان ها خواهد بود.

۵) چشم انداز رشته (Vision):

باتوجه به كثرت مراكز تحقيقاتي باليني و توانايي آن ها در برگزاري دوره هاي آموزشي با كمك گروه هاي علوم پايه دانشكده هاي پزشكي مربوط به نظر مي رسد كه در فاصله كوتاهي پذيرش ۵ تا ۱۰ نفر در سال براي تربيت دكتراي پزشكي مولكولي امكان پذير باشد.لذا با توجه به شرحي كه در بند ۳ (رسالت رشته )آورده شد، نيازهاي مراكز تحقيقاتي در ۱۰ سال آينده به طور نسبي و در ۲۰ سال آينده به طور نسبتا كامل مرتفع خواهد شد. بديهي است در صورت احداث مراكز تحقيقاتي جديد و با تمايل بخش هاي فعال باليني در به كارگيري دكتراي اين رشته، نياز به افزايش تعداد پذيرش دانشجو در سال خواهد بود. با توجه به چند جنبه گرايي رشته، فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند علاوه بر اشتغال در مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي دولتي در مراكز ديگر نيز جذب شوند كه بعضي از آنها عبارتند از : الف) مراكز خصوصي (غير انتفاعي ) با توجه به گسترش اين مراكز، ب) صنايع و تحقيقات پايه، تكنولوژي پزشكي، كنترل كيفيت بازار در امور پزشكي، انتشارات، ج) آزمايشگاه هاي خصوصي تشخيص مولكولي، كارخانجات بيوتكنولوژي.

۶) اهداف كلي (Aims):

هدف اصلي تربيت نيروي انساني متخصص كارآمد و صاحب نظر در امور آموزشي و پژوهشي رشته پزشكي مولكولي مطابق با نيازهاي زمان و جامعه است.
در اين مورد دانش آموختگان بايد:
الف) توان آموزشي و پژوهشي را در مورد پزشكي مولكولي داشته باشند.
ب) به روش هاي پيشرفته تحقيقات در پزشكي مولكولي مسلط و توان انتقال، توسعه و نيز خلاقيت در ابداع آنها را داشته باشند.
ج) توانايي راهنمايي پايان نامه هاي تخصصي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (PhD) زمينه هاي رشته مربوط را دارا باشند.
د) توان نقد و بررسي آموخته و يافته ها را داشته باشد.
ه) مسلط به جديدترين فنون و روش هاي آموزشي و پژوهشي پايه در پزشكي مولكولي باشند.

۷) نقش دانش اموختگان در نظام بهداشتي (Role Definition):

۱- آموزشي
۲- پژوهشي
۳- خدماتي

۸) و ظايف حرفه اي دانش آموختگان (Task Analysis):

و ظايف حرفه اي دانش آموختگان رشته پزشكي مولكولي عبارتند از :
۱-                 وظايف آموزشي:
آموزش علم پزشكي مولكولي به دانشجويان ذينفع در مقاطع مختلف جمع آوري و تهيه در سنامه آموزشي براي مقاطع تحصيلي مختلف تدوين در سنامه ها براي دروس پزشكي مولكولي ايجاد ارتباط بين آموزش پزشكي مولكولي بيمار تعيين اولويت هاي بومي در زمينه آموزش پزشكي مولكولي پيشنهاد اجرايي روش هاي آموزش پزشكي مولكولي توانايي برقراري با مراكز آموزشي به رشته در داخل و خارج كشور.
۲-                 وظايف پژوهشي:
–         راهبري تيم تحقيقاتي
–         ارايه و نقد فرضيه هاي تحقيقاتي در پزشكي مولكولي
–         ارايه و انجام پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه زنتيك مولكولي و تجزيه و تحليل نتايج پژوهشي
–         ارايه مقاله ها و يافته هاي تحقيقاتي در كنگره هاي داخلي و خارجي
–         نوشتن و نقد مقاله هاي پژوهشي
–         ابداع روش هاي آزمايشگاهي و تشخيص در پزشكي مولكولي
۳-                 وظايف خدماتي:
–         ارايه خدمت در گروه هاي آموزشي مربوط با رشته
–         ارايه خدمت در آزمايشگاه هاي مختلف تشخيص در رشته مربوط
–         توانايي اداره پروژه هاي تحقيقاتي در موسسات خصوصي
–         ارايه خدمت در آزمايشگاه هاي تحقيقاتي صنايع (داروسازي، بيوتكنولوژي و………..)

۹) استراتژي كلي برنامه:

مدرسان رشته بايد اصل ايجاد خلاقيت و نوآوري را در دانش آموختگان مد نظر داشته باشد دانشجو محوري اساس عمده تدريس اين رشته خواهد بود و دانش اموختگان بايد به معناي حقيقي جوينده علم، جستجو كننده پرسش ها و مشكلات، ابداع كننده رو شهاي نوين و مجريان تواناي طرح هاي تحقيقاتي باشند. بحث هاي كارگاهي و يادگيري مبتني بر حل مساله به جاي دروس نظري صرف در نظر گرفته مي شود و دستيابي به گستره علم و اگاهي كه لازمه كسب اطلاعات كافي در اين رشته است، به عهده دانشجو گذاشته خواهد شد كه با دستيابي به منابع علمي براي تقويت آن بكوشد.

۱۰) شرايط و نحوه پذيرش :

ضوابط پذيرش و شركت در آزمون ورودي اين رشته مانند ساير رشته هاي مقطع دكتري تخصصي (PHD) بر اساس دستورالعمل دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي است آزمون ورودي در دو مرحله، به صورت امتحان كتبي و مصاحبه حضوري برگزار مي شود.
دانش اموختگان مقاطع دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، دامپزشكي و مقاطع تخصصي و فوق تخصصي پزشكي و يا كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيولوژي، زنتيك انساني، بيوتكنولوژي پزشكي، خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون، ويروس شناسي، ميكروبيولوِژي، زيست شناسي با گرايش غير گياهي، ايمونولوژي، بيوشيمي و تغذيه مجاز به شركت در امتحان ورودي اين رشته هستند.
مواد امتحاني آزمون ورودي و ضرايب هركدام :

رديف
 
نام درس
 
ضريب
 
۱
 
اپيدميولوژي و آمار حياتي
 
 
۲
۲
 
۲ فيزيولوژي پزشكي ۱
۳ بيوشيمي و ژنتيك ۳
۴ ايمونولوژي و ميكروب شناسي ۲

 
 
۱۱) رشته هاي مشابه در داخل كشور:

ژنتیک مولکولی  و بیوتکنولوژی پزشکی ژنتیک پزشکی

۱۲) سابقه اين رشته در خارج از كشور:

بررسي نشان مي دهد كه تعداد قابل توجهي از دانشگاه ها در سطح دنيا در اين مقطع دانشجو مي پذيرند و تعداد اين دانشگاه ها در حال افزايش است. جدول زير تعدادي از اين دانشگاه هاي معتبر را نشان مي دهد.

 

Eurpoean School of Molecular Medicine
http://www.semm.it/phd_mm.PD
Cleveland State University, Molecular Medicine Specialization
\
http://www.csuohio.edu/mms/
Institute of Biomedical Sciences. National yang Ming University Molecular Medicine (PhD)
www.ibms.sinica.edu.tw/mm/foam.htm
Boston University of Medicine. Division of Graduate Medical Sciences, Molecular Medicine
h ://cobalt.bumc.bu.edu/current/catalog/pdfs.htm
Medical College of Georgia, school of graduate studies, molecular medicine (PhD)www.mc.edu/adstuchs/mm.htm
The George Washington University Medical Center, PhD for Biovadical Scientists (molecular medicine)
www.mc.edu/bs/rograms.html

 
۱۳) شرايط مورد نياز براي راه اندازي رشته:

شرايط مورد نياز براي راه اندازي اين رشته مطابق مصوبات شورراي گسترش و ارزيابي دانشگاههاي علوم پزشكي است و فقط در دانشگاههايي قابل برگزاري است كه مراكز تحقيقاتي انها از نظر اجراي برنامه مذكور به تاييد معاونت تحقيقات و فناوري برسد و پايان نامه دانشجويان دوره فوق در اين مراكز انجام گيرد.

۱۴)موارد ديگر:

ندارد.

 

خدمات سایت در سراسر ایران :
1- خرید محیط کشت و خرید کیت آزمایشگاهی
2- خرید سیگما آلدریچ | خرید سیگما الدریچ | فروش سیگما آلدریچ  |  فروش سیگما الدریچ | نمایندگی سیگما آلدریچ | نمایندگی سیگما الدریچ
3- مرک آلمان | نمایندگی مرک آلمان | خرید مرک آلمان | فروش مرک آلمان | خرید مرک | نمایندگی مرک | شرکت مرک | شرکت مرک آلمان
4- مشاوره مقاله و مشاوره پایان نامه

 

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.